Regulamin

Regulamin obowiązujący od 26.10.2020 r.

§ 1 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://www.forexyestrader.pl/.

b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

c) Usługodawca – Alegria vida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Waleriana Łukasińskiego 108b, 71-215 Szczecin. NIP: 8522695666, KRS: 0001043442, REGON: 525649228. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł.Adres e-mail: michal@forexyestrader.pl. Numer telefonu: +503174174

c) Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Michał Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michal Wisniewski LLC 8 The Green, Suite A in the City of Dover Zip Code 19901. Adres e-mail: michal@forexyestrader.pl. Numer telefonu: +503174174

d) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem https://www.forexyestrader.pl/regulamin.

e) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną, w tym: 

1) korzystanie z płatnych szkoleń wideo za pośrednictwem serwisu. 

2) dostęp do bezpłatnych materiałów wideo zamieszczonych w serwisie. 

3) możliwość skorzystania z newslettera.

f) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest płatny w części dotyczącej profesjonalnych szkoleń. W pozostałym zakresie dostęp do serwisu jest bezpłatny.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji.

3. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu, który jest dostępny pod adresem https://www.forexyestrader.pl/regulamin.

4. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to: 

– Połączenie z Internetem. 

– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”.

– Wyposażenie przeglądarki w programy adobe reader, adobe flash player.

5. Materiały wideo zamieszczane w serwisie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich majątkowe prawa autorskie należą do usługodawcy.

6. Kurs zaawansowany Forex na Wideo jest ważny przez 365 dni od dnia zakupu, inne kursy są ważne jedynie 180 dni od dnia zakupu. Następnie użytkownik ma prawo do wykupienia dalszego dostępu bądź zrezygnowania.

7. Ograniczenie czasowe jest formą zabezpieczenia, aby kursanci mieli na uwadze rozsądny okres wykorzystania godzin konsultacyjnych. Natomiast w większości przypadków, kiedy kursant jest kulturalny i uprzejmy, godziny mogą być wykorzystywane długo po tych określonych terminach (praktycznie nieskończenie). Kursy na Żywo: do wykorzystania w przeciągu 6 miesięcy od zakupu kursu. Kursy na Video z Godzinami Konsultacji: 12 miesięcy od wykupienia kursu.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie następujące usługi: 

– możliwość skorzystania z newslettera. 

– dostęp do bezpłatnych materiałów wideo oznaczonych na stronie.

2. W serwisie prowadzony jest newsletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych materiałów zamieszczanych w serwisie. W tym celu należy podać swój adres email. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy zgłosić żądanie na adres e-mail: michal@forexyestrader.pl.

§ 4 Zawarcie umowy na dostarczenie płatnych treści cyfrowych i jej rozwiązanie

1. Warunkiem zawarcia umowy na dostarczenie płatnych treści cyfrowych w formie szkoleń wideo jest wyrażenie zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu.

2. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty.

3. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa. Zawierana jest poprzez formularz internetowy, którego wypełnienie i akceptacja przez użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy. Do jej zawarcia dochodzi dopiero po przesłaniu przez usługodawcę potwierdzenia w formie e-mail oferty złożonej przez użytkownika.

4. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia płatnych szkoleń w formie filmów użytkownikowi przez określony czas lub na czas nieokreślony za pomocą dostępu do konta w serwisie (bez trwałego nośnika), a użytkownik do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ceny określone dla poszczególnych szkoleń są cenami całkowitymi, które należy wpłacić na konto usługodawcy. Zapytania dotyczące przekazania dostępu do szkoleń proszę kierować na adres michal@forexyestrader.pl.

5. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu pełnej kwoty (ceny) szkolenia i wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy przekazuje użytkownikowi dostęp w formie loginu i hasła do szkoleń w formie wideo. Informacje te zostaną przesłane na adres e-mail użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, to szkolenia zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

6. Aby skorzystać z szkoleń wideo użytkownik będzie musiał zalogować się na stronie internetowej podanej w przesłanej wiadomości e-mail, termin przez jaki użytkownik będzie posiadał dostęp do konta wynika z zawartej umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Bliżej zostały one określone w regulaminie, formularzu zawarcia umowy lub informacjach w serwisie, będących zaproszeniem do składania ofert.

7. Użytkownik posiadający dostęp do płatnych szkoleń nie może udostępniać ich innym osobom, publikować w internecie oraz ściągać z naszego serwera.

8. Usługodawca przyjmuje następujący sposób płatności: 

1) Za pomocą formularza kup teraz użytkownik zostanie przekierowany do serwisu przelewy24.pl odpowiedzialnego za automatyczne płatności. Operatorem kart płatniczych jest PAYPRO SA. AGENT rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy poznań nowe miasto i wilda w poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068. W tym miejscu będziesz mógł wybrać bank, aby zrealizować automatyczny przelew.

2) Za pomocą formularza kup teraz użytkownik zostanie przekierowany do serwisu PayPal.com.

3)  Za pomocą formularza kup teraz użytkownik będzie mógł dokonać płatności poprzez kartę kredytową po podaniu numeru karty, daty ważności i kodu CVC.

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z konsumentami.                         

2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych (w szczególności dostępnych szkoleń wideo), które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Jeśli użytkownik nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, to szkolenia zostaną udostępnione w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i tym samym po upływie wskazanego terminu na odstąpienie od umowy. 

§ 6 Reklamacja płatnych treści cyfrowych

1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad i zapewnienia zgodności świadczenia usług z zawartą umową. Reklamację z tytułu umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych można składać w szczególności pocztą elektroniczną na adres michal@forexyestrader.pl. 

2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Usługodawca będzie dążył w szczególności do niezwłocznego usunięcia wad np.: naprawienia dostępu do konta.

3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 

4. W przypadku niezgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta;

2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy o prawach konsumenta;

3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy o prawach konsumenta;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

6. W przypadku sporu konsument może skorzystać z drogi pozasądowej np:. mediacji. Więcej informacji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstały wskutek inwestowania na rynku forex przez użytkownika. Zastosowanie wskazówek udostępnionych przez administratora odbywa się na ryzyko użytkownika.

3. Szkolenia świadczone przez administrator nie są doradztwem inwestycyjnym, ani też rekomendacjami określonych zachowań inwestycyjnych. Szkolenia mają na celu przekazanie ogólnych informacji użytkownikowi dotyczących rynku forex. Administrator w szczególności nie przekazuje zaleceń podjęcia określonych działań, w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Szkolenia mają charakter ogólny i w żaden sposób nie są związane z określonymi działaniami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku finansowym względem określonych instrumentów finansowych.

§ 8 Ostrzeżenie przed Ryzykiem

1. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.83% rachunków inwestorów detalicznych traci na handlu CFD z HF Markets (Europe) Ltd. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Proszę przeczytać pełne Ostrzeżenia o ryzyku.

Kontrakty CFD, Kontrakty na rynku Forex są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 72.83% rachunków inwestorów detalicznych traci na handlu CFD co wynika ze statystyk wybranych Brokerów. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

[ajax_login]